top of page

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“Rodo”) informujemy, że:

 1. allclouds.pl sp. z o.o. (www.allclouds.pl | office@allclouds.pl) spełnia wymagania wynikające z Rodo

 2. jeżeli powierzasz nam swoje dane osobowe, to w tym miejscu zamieściliśmy informację o naszej polityce i Twoich prawach wynikających z Rodo

 3. jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mailowy: rodo@allclouds.pl

 

Zawiadomienie osób fizycznych na podstawie art. 13 i 14 Rodo

1. Kto jest administratorem danych osobowych osób fizycznych? 

Administratorem jest: allclouds.pl sp. z o.o.

2. W jakim celu, na jakiej podstawie i przez jaki okres wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe uzyskane w trakcie komunikacji lub przed zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania wykorzystujemy w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, o ile zgodzisz się na to (art. 6 ust. 1 b) Rodo)

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 c) Rodo)

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 c) Rodo)

 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe

 • przez czas, w którym mamy uzasadniony interes, np. możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku

 • do weryfikacji wiarygodności płatniczej, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, wykrywania, zapobiegania nadużyciom, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, co obejmuje m. in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi, a wcześniej ujawnienie dokumentów źródłowych (np. umów) zawierających dane osobowe, raportowanie, badania marketingowe, tworzenie statystyk (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes

3. Jakim odbiorcom możemy przekazać Twoje dane?

Dane możemy przekazać:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np.: pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom wspierającym nas w naszej działalności, w tym obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, pomagającym w procesie marketingu, realizacji usług dla naszego klienta

 • doradcom, konsultantom, audytorom, świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmiotom świadczącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą (banki, instytucje płatnicze), nabywcom wierzytelności, bankom, instytucjom finansowym

 • organom państwowym w zakresie przepisów prawa, klientom, jeżeli jest to niezbędne przed zawarciem umowy lub przy wykonaniu umowy

4. Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Ale jeżeli zdecydujemy się na przekazanie danych poza EOG, to zrobimy to wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo

5. Przysługują Ci uprawnienia odnośnie danych osobowych do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, dostępu, przeniesienia do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 Rodo), sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego (w zakresie określonym w art. 21 Rodo), zgody. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • mamy prawo prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Ciebie uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Ciebie danych oraz od celu ich przetwarzania

 • po rozpatrzeniu Twojego wniosku może okazać się, że nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją podstaw prawne, np.: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Które dane należy nam podać?

 • do zawarcia umowy - danych na formularzu umowy lub w dokumentach towarzyszących (np. określenie stron umowy, adresu do korespondencji) - jeśli ich nie podasz, możemy nie zawrzeć umowy

 • od ubiegających się o zatrudnienie na umowę o pracę i pracowników wymagamy podania danych określonych w Kodeksie pracy

 • dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy)

 • podawanie części danych przy zawarciu umowy, nie jest wymogiem ustawowym (z wyjątkami określonymi w przepisach prawa, np. Kodeksie pracy), ale bez podania danych nie moglibyśmy np. wykonać umowy lub byłoby to znacznie utrudnione

7. Kategorie odnośnie danych osobowych, w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą. W zależności od rodzaju osoby i stosunku prawnego to np. NIP, Pesel, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, e-mail, ewentualnie inny komunikator), imiona, nazwiska, karty dostępu, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej

8. Dane z innych źródeł:

 • jeśli płacisz za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonałeś zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonałeś poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes)

 • część danych może pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych (np. publikowanych w KRS na stronach rządowych lub w innych publikatorach)

9. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Możemy automatycznie podejmować decyzje, w tym co do profilowania, w przypadku:

 • gdy jest to wyraźnie dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, w tym decyzje do celów monitorowania i zapobiegania nadużyciom i reagowania na nie

 • do zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez administratora (np. dane o położeniu urządzenia, narzędzia analityczne, w tym programy antywirusowe, ciasteczka,, itd.), lub

 • gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, w tym ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; lub

 • dodatkowo, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to wyraźną zgodę

Przetwarzanie takie będzie zawsze podlegać odpowiednim zabezpieczeniom, dlatego m. in. informujemy o tym. Masz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska, uzyskania wyjaśnienia co do decyzji wynikłej z takiej oceny oraz zakwestionowania takiej decyzji i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez właściwą osobę

© allclouds.pl sp. z o.o.

KRS: 0000598708 | NIP: PL5223052539 | REGON: 363597531

 PN-EN ISO 9001 | PN-EN ISO/EIC 27001 | PN-EN ISO 14001

PN-EN ISO 22301 | PN-EN ISO/IEC 27017 | PN-EN ISO/IEC 27018

bottom of page